Glamping Lake resort Fužine

Glamping centar u Fužinama je smješten u neposrednoj blizini centra mjesta i na padinama koje se nastavljaju na os brane jezera Bajer. Područje obuhvata krajobrazno je moguće podijeliti na tri dijela: šumski i livadni i zaravnati dio. Građevina recepcije i pratećih programa glamping, smještena je centralno između tri formalna ambijenta. Referira se na tipologiju duguljastih goranskih kuća kosih krovova. Volumen je podijeljen na dva dijela evocirajući temu okupljanja i druženja oko ognjišta ispod otvorenog neba. U šumskom dijelu predviđeno je smještanje glampinga među stablima koji imitiraju teleskope koji kroz krošnje gledaju na jezero. Na livadnoj padini kosina se koristi za skrivanje ukopanih glamping kućica koje svojim livadno ozelenjenim krovovima imitiraju neposredni okoliš. Na zaravnatom dijelu planirana je servisna zona sa manjim parkiralištem i punionicom elektičnih automobila. Pri samom dnu padine, uz branu na jezeru Bajer ukopana je garaža sa ciljem uklanjanja motornih vozila sa područja resorta. Među kućicama moguće se kretati samo malim turističkim vozilima. Krov garaže ozelenjen je kao i ukopane kućice te je nevidljiv korisnicima turističkog centra. Dijalog između prirode i građevina uspostavljen je odabirom materijala koji se nastavljaju na tradiciju goranske arhitekture kao i prezerviranjem identiteta loakacije kroz uređenje krajobraza autohtonim sortama..

Projektni tim
Gorana Stipeč Brlić, Karla Ritoša, Damian Sobol Turina

Suradnici
Franjo Brlić, David Costantini, Vili Rakita, Dražena Matić, Zdenka Krušić, Daniel Repac, Marko Šestan, Stjepan Radolović, Sabina Šiljeg, Goran Stipković, Ugo Gruden, Ivana Gršković, Željka Kolak

Investitor
Privatan

Godina izvedbe
2023

Lokacija
Fužine, Croatia

Ukupna površina
11 ha

Previous slide
Next slide